Zaregistrujte sa do panelu ČovynaTo

E-mail je možné použiť aj pre prihlásenie používateľa
Zadajte prosím znovu e-mailovú adresu pre potvrdenie jej správnosti.

Všeobecné podmienky

Každý člen panelu covynato.sk súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami, ktoré sa registráciou zaväzuje rešpektovať a dodržiavať. Tento súhlas je nevyhnutný pre členstvo v paneli www.covynato.sk. V prípade porušenia pravidiel si agentúra Ipsos (ďalej len agentúra) vyhradzuje právo okamžite vyradiť respondenta z panelu, a to bez nároku na akékoľvek peňažné alebo vecné odmeny, ktoré respondent získal v priebehu členstva a ktoré mu ešte neboli vyplatené/prevedené.

Pravidlá členstva

 1. Registráciou sa člen panelu zaväzuje dodržiavať podmienky spolupráce, ktoré sú opísané nižšie.
 2. Členom panelu covynato.sk sa môže stať len osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike staršia ako 15 rokov.
 3. Pre plnohodnotné členstvo v paneli, musí člen panelu po registrácii vyplniť povinnú časť vstupného dotazníka a údaje potrebné na zasielanie odmien.
 4. Ostatné časti profilu sú nepovinné - ich vyplnenie však zvyšuje šancu na zaradenie do vhodných prieskumov.
 5. Každej účasti predchádza vyplnenie registračného dotazníka špecifického pre daný prieskum a následné telefonické overenie, bez ktorého nie je možné zúčastniť sa na našich prieskumoch.
 6. Štandardné odmeny za prieskum sa pohybujú od 15€ do 40€ za účasť na skupinovej diskusii/rozhovore, a to osobne aj online.
 7. Odmeny za každý prieskum sú primárne zasielané na účet, alebo sú po predchádzajúcej dohode vyplácané osobne.
 8. Agentúra si vyhradzuje právo nepriznať odmenu v prípade nedodržania podmienok prieskumu (neskorý príchod, nesprávne údaje uvedené v registračnom dotazníku a pod.)
 9. Členstvo v paneli je dobrovoľné a všetci majú právo kedykoľvek ukončiť spoluprácu bez udania dôvodu, bez akéhokoľvek trestu alebo sankcie.

Člen panelu súhlasí s nasledujúcimi podmienkami členstva

 1. Člen panelu potvrdzuje, že údaje, ktoré o sebe uviedol, sú pravdivé.
 2. Člen panelu súhlasí s tým, že jeho údaje môžu byť kedykoľvek telefonicky overené a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí môže byť okamžite vylúčený bez nároku na odmenu.
 3. Člen panelu potvrdzuje, že má v paneli covynato.sk zaregistrovaný len jeden účet.
 4. Člen panelu berie na vedomie, že môže byť zaradený do partnerského prieskumu. Agentúra nezodpovedá za chyby v týchto prieskumoch, zaväzuje sa však tieto chyby bezodkladne riešiť.
 5. Člen panelu berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa dozvie v priebehu rozhovoru, sú dôverné. Týmto súhlasom sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie v súvislosti s prieskumami, vrátane ich obsahu.
 6. Člen panelu ďalej súhlasí s tým, že nebude žiadnym spôsobom preberať ani šíriť materiály obsiahnuté v prieskumoch, ktoré obdrží (t. j. obrázky, text, audio, video).
 7. Účastník panelu potvrdzuje, že nebude od ostatných účastníkov panelu vyžadovať prihlasovacie údaje ani zneužívať ich účty.
 8. Člen panelu berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto podmienok si Agentúra vyhradzuje právo okamžite vylúčiť respondenta z panelu bez nároku na peňažnú alebo vecnú odmenu, ktorú respondent získal počas svojho členstva a ktorá mu ešte nebola vyplatená/prevedená.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ja, dolu podpísaný/á, týmto udeľujem výslovný súhlas spoločnosti IPSOS s.r.o., (ďalej len "Agentúra"), so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, bankový účet, kontaktné a socio-demografické údaje na účely vyhodnotenia mnou poskytnutých informácií (napr. vo výberovom dotazníku) pre posúdenie vhodnosti mojej osoby zúčastniť sa pohovoru v rámci prieskumu trhu (ďalej len "Prieskum") po dobu 6 mesiacov.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť IPSOS s.r.o. dodržiava všetky platné legislatívne ustanovenia, ako aj profesijné pravidlá ICC/ESOMAR Code a Kódexu ochrany osobných údajov Združenia agentúr pre prieskum trhu a verejnej mienky SIMAR, ktorého je členom.

Ak budem Agentúrou vybraný/á na účasť v prieskume a dobrovoľne sa zúčastním na prieskumnom rozhovore:

 • Beriem na vedomie, že moje osobné údaje vrátane mena, priezviska, kontaktných údajov a údajov na vyplatenie odmeny bude Agentúra spracúvať na účely plnenia zákonných povinností Agentúry vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) po dobu stanovenú v príslušných právnych predpisoch súhlasím so spracovaním mojich socio-demografických údajov poskytnutých počas rozhovoru na účely realizácie prieskumu po dobu trvania prieskumu.
 • Beriem na vedomie, že rozhovor bude v rámci prieskumu nahrávaný. Zvukové/audio-vizuálne záznamy, fotografie a prepisy z rozhovoru budú použité len na vyhodnotenie mojich odpovedí na účely prieskumu a/alebo na kontrolu priebehu prieskumu a zvolenej prieskumnej metódy.
 • Beriem na vedomie, že moje údaje nebudú poskytnuté žiadnym ďalším osobám okrem osôb spolupracujúcich na realizácii prieskumu (ako moderátor, tlmočník a/alebo prepisovateľ nahrávok) a klienta agentúry, ktorá si prieskum objednala, a to výlučne na účely realizácie prieskumu.

Vyhlasujem, že som bol agentúrou informovaný o svojich právach, najmä o:

 • právo podať Agentúre námietku proti spracúvaniu osobných údajov;
 • právo požiadať agentúru o informácie o spracúvaní osobných údajov;
 • právo na prístup k osobným údajom
 • právo odvolať súhlas elektronicky prostredníctvom e-mailu

Beriem na vedomie, že ak potrebujem ďalšie informácie o politike ochrany osobných údajov, môžem navštíviť webovú stránku agentúry www.ipsos.com/sk-sk/ochrana-osobnych-udajov-ochrana-udajov

Beriem na vedomie, že počas prieskumného rozhovoru sa môžem dozvedieť informácie, ktoré sú obchodným tajomstvom Agentúry alebo jej klientov. Svojím podpisom nižšie súhlasím so zachovaním dôvernosti informácií, ktoré sa dozviem počas rozhovoru. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť nie je časovo obmedzená.