Každý člen panelu covynato.sk súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami a podmienkami, ktoré sa registráciou zaväzuje rešpektovať a dodržiavať. Tento súhlas je nevyhnutný pre členstvo v paneli www.covynato.sk. V prípade porušenia pravidiel si agentúra Ipsos (ďalej len agentúra) vyhradzuje právo okamžite vyradiť respondenta z panelu, a to bez nároku na akékoľvek peňažné alebo vecné odmeny, ktoré respondent získal v priebehu členstva a ktoré mu ešte neboli vyplatené/prevedené.

Pravidlá členstva

 1. Registráciou sa člen panelu zaväzuje dodržiavať podmienky spolupráce, ktoré sú opísané nižšie.
 2. Členom panelu covynato.sk sa môže stať len osoba s trvalým pobytom v Slovenskej republike staršia ako 15 rokov.
 3. Pre plnohodnotné členstvo v paneli, musí člen panelu po registrácii vyplniť povinnú časť vstupného dotazníka a údaje potrebné na zasielanie odmien.
 4. Ostatné časti profilu sú nepovinné - ich vyplnenie však zvyšuje šancu na zaradenie do vhodných prieskumov.
 5. Každej účasti predchádza vyplnenie registračného dotazníka špecifického pre daný prieskum a následné telefonické overenie, bez ktorého nie je možné zúčastniť sa na našich prieskumoch.
 6. Štandardné odmeny za prieskum sa pohybujú od 15€ do 40€ za účasť na skupinovej diskusii/rozhovore, a to osobne aj online.
 7. Odmeny za každý prieskum sú primárne zasielané na účet, alebo sú po predchádzajúcej dohode vyplácané osobne.
 8. Agentúra si vyhradzuje právo nepriznať odmenu v prípade nedodržania podmienok prieskumu (neskorý príchod, nesprávne údaje uvedené v registračnom dotazníku a pod.)
 9. Členstvo v paneli je dobrovoľné a všetci majú právo kedykoľvek ukončiť spoluprácu bez udania dôvodu, bez akéhokoľvek trestu alebo sankcie.

Člen panelu súhlasí s nasledujúcimi podmienkami členstva

 1. Člen panelu potvrdzuje, že údaje, ktoré o sebe uviedol, sú pravdivé.
 2. Člen panelu súhlasí s tým, že jeho údaje môžu byť kedykoľvek telefonicky overené a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí môže byť okamžite vylúčený bez nároku na odmenu.
 3. Člen panelu potvrdzuje, že má v paneli covynato.sk zaregistrovaný len jeden účet.
 4. Člen panelu berie na vedomie, že môže byť zaradený do partnerského prieskumu. Agentúra nezodpovedá za chyby v týchto prieskumoch, zaväzuje sa však tieto chyby bezodkladne riešiť.
 5. Člen panelu berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa dozvie v priebehu rozhovoru, sú dôverné. Týmto súhlasom sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie v súvislosti s prieskumami, vrátane ich obsahu.
 6. Člen panelu ďalej súhlasí s tým, že nebude žiadnym spôsobom preberať ani šíriť materiály obsiahnuté v prieskumoch, ktoré obdrží (t. j. obrázky, text, audio, video).
 7. Účastník panelu potvrdzuje, že nebude od ostatných účastníkov panelu vyžadovať prihlasovacie údaje ani zneužívať ich účty.
 8. Člen panelu berie na vedomie, že v prípade porušenia týchto podmienok si Agentúra vyhradzuje právo okamžite vylúčiť respondenta z panelu bez nároku na peňažnú alebo vecnú odmenu, ktorú respondent získal počas svojho členstva a ktorá mu ešte nebola vyplatená/prevedená.