Používanie

  • Používanie internetových stránok je bezplatné.
  • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa nesmiete túto stránku ani žiadnu jej časť používať na iné ako vlastné účely.
  • Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu alebo technickej podstaty stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa. O zmenách, odstránení alebo doplnení stránky alebo jej časti má právo rozhodovať len prevádzkovateľ.
  • Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránke, s výnimkou týchto podmienok, nepredstavuje žiadny právny úkon smerujúci k vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.
  • Tieto podmienky môže meniť alebo dopĺňať len prevádzkovateľ. Aktuálne podmienky používania webovej stránky sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia.

Zrieknutie sa a obmedzenie zodpovednosti

  • Informácie uverejnené na webovej stránke vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje prevádzkovateľ.
  • Prevádzkovateľ nezaručuje presnosť a úplnosť informácií na tejto webovej stránke. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny informácií na tejto webovej stránke a nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré môžu používateľom vzniknúť v súvislosti s používaním webovej stránky.
  • Prevádzkovateľ preberá niektoré informácie uverejnené na tejto webovej stránke z iných zdrojov, ktoré sú uvedené. Okrem toho prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah webových stránok tretích strán, ktoré možno navštíviť prostredníctvom jeho stránky. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za reklamu alebo akúkoľvek inú formu propagácie, ktorú prostredníctvom svojej webovej stránky realizuje tretia strana. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah komunikácie, ktorú si medzi sebou vymieňajú používatelia niektorých častí webovej stránky (najmä diskusných fór, diskusných skupín), a vyhradzuje si právo odstrániť akúkoľvek komunikáciu, ktorá obsahuje informácie, ktoré možno považovať za nezákonné, urážlivé alebo inak neprijateľné.
  • Prevádzkovateľ zodpovedá za obsah informácií uložených na webovej stránke prevádzkovateľa na žiadosť používateľa len vtedy, ak vzhľadom na predmet svojej činnosti, okolnostiam a povahe prípadu mohol vedieť, že obsah uložených informácií alebo konanie používateľa je protiprávne, alebo ak sa dozvedel o protiprávnej povahe obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní používateľa a neurobil všetky kroky, ktoré od neho možno požadovať, aby takéto informácie bezodkladne odstránil alebo zneprístupnil.
  • Prevádzkovateľ nie je povinný sledovať obsah uložených informácií, ani aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti, ktoré by nasvedčovali nezákonnému obsahu informácií.