Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prihlásením sa na covynato.sk súhlasíte s tým, aby spoločnosť Ipsos (ďalej len "Agentúra") spracúvala Vaše osobné údaje vrátane mena, priezviska, kontaktných a socio-demografických údajov vyplnených počas vášho členstva v covynato.sk, a to po dobu trvania vášho členstva v covynato.sk. Vaše osobné údaje sa spracúvajú len na účely účasti na prieskume trhu agentúry.

Vaše odpovede z prieskumov môžu byť na základe zmluvnej dohody s Agentúrou poskytnuté v anonymizovanej podobe klientom, ktorí si objednajú prieskum trhu. S vašimi osobnými údajmi bude nakladané v súlade s platnou legislatívou a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytnutie vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné a je podmienkou členstva v covynato.sk. Ak svoje osobné údaje neposkytnete, nebudete sa môcť prihlásiť do covynato.sk a zúčastniť sa zaujímavého prieskumu trhu.

Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať zrušením svojho členstva v covynato.sk.

Zároveň beriete na vedomie, že Agentúra je oprávnená spracúvať vaše osobné údaje vrátane mena, priezviska, kontaktných údajov a údajov na vyplatenie odmeny na účely:

  • plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z vášho členstva v covynato.sk (napr. vyplácanie odmeny) počas trvania vášho členstva v covynato.sk;
  • plnenia zákonných povinností Agentúry vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. daňových povinností) po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi;
  • oprávnené záujmy Agentúry, t. j. zabezpečenie kvality prieskumu trhu a predchádzanie podvodom po dobu trvania vášho členstva v covynato.sk;
  • oprávnený záujem Agentúry, t. j. spresnenie výberu respondentov pre účasť na konkrétnom prieskume trhu.

V tejto súvislosti máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu prostredníctvom e-mailu, požiadať o prístup k svojim údajom, ich opravu, prenos alebo vymazanie, prípadne aj obmedzenie spracovania na e-mailovej adrese gdpr@ipsos.cz.
Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach, navštívte webovú stránku www.covynato.sk.

Prihlásením sa na covynato.sk beriete na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa dozviete v priebehu rozhovoru, sú dôverné. Týmto súhlasom sa zaväzujete zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviete v súvislosti s prieskumami, vrátane obsahu prieskumov. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete žiadnym spôsobom preberať ani šíriť materiály obsiahnuté v týchto prieskumoch (t. j. obrázky, text, zvukové záznamy, videá).

V prípade porušenia tohto záväzku si agentúra vyhradzuje právo okamžite vás vyradiť z panelu bez nároku na akúkoľvek peňažnú alebo vecnú odmenu, ktorá respondentovi vznikla počas jeho členstva a ešte nebola vyplatená/prevedená.